Alle berichten (57)

Als het aan het college van B&W ligt, heeft het heringerichte Harmonieplein in Maarssen-Dorp na realisatie 64 extra parkeerplaatsen. Het totaal komt op 173 parkeerplaatsen in dit gebied. Parkeren aan deze kant van de kern maakt de gemeente daarmee eenvoudiger. Belangstellenden die een nog te realiseren woning in het gebied willen kopen, parkeren op eigen terrein. Ook daar is rekening mee gehouden.

Tijdens de commissievergadering van 7 december 2016, hebben inwoners en een belangenvereniging hun zorgen uitgesproken over de ontwikkeling van het Harmonieplein en de gevolgen voor hun leefomgeving. De zorgen richten zich met name op de verkeerstoename en de daarmee gepaard gaande parkeerdruk. Ook het eventueel openstellen van de Gaslaan voor doorgaand verkeer riep vragen op.

Ondanks dat alle berekeningen klopten en er al rekening was gehouden met 19 extra parkeerplaatsen, heeft het college van B&W besloten om nogmaals naar alternatieven te kijken en dit aan de raad voor te leggen. Na herberekening blijkt het mogelijk om 45 extra parkeerplaatsen te realiseren. In totaal worden nu, naast de huidige parkeerplaatsen, 64 extra plaatsen aangelegd. Het totaal in dit gebied komt na realisatie van het plan uit op 173 parkeerplaatsen. Daarnaast is ook geluisterd naar de wensen van bewoners van de Gaslaan. Na het aanleggen van de extra parkeerplaatsen, blijft de Gaslaan ook gesloten voor doorgaand verkeer.

De plannen worden opnieuw voorgelegd aan de raad. De openbare commissie- en raadsvergadering zijn respectievelijk gepland op 7 februari en 7 maart.

Zie Memo aan gemeenteraad mbt Harmonieplein voor het memo aan de gemeenteraad en onderstaande video voor de zonnestudie die in het memo wordt genoemd.

 In de commissievergadering van 7 december 2017 bleek bij de behandeling van het plan Harmonieplein dat er nog een aantal vragen bij de gemeenteraadsleden leven. Vooral ten aanzien van parkeren in het openbare gebied bleek dat aspecten onvoldoende toegelicht waren. In de planvorming is uitgegaan van de parkeernormen uit het gemeentelijk parkeerbeleid en die aantallen zijn vertaald in parkeren op eigen terrein en parkeren in het openbaar gebied. Dit is ook zo in de plannen verwerkt. Daarnaast worden er 19 extra parkeerplaatsen in het openbare gebied gerealiseerd. Deze informatie sneeuwde totaal onder in de discussie.
De commissie heeft daarom om aanvullende informatie gevraagd.

Op dit moment worden alle mogelijkheden uitgewerkt. De mogelijkheden voor extra parkeerplaatsen in en om het plangebied van de gebiedsontwikkeling en de financiële consequenties worden in beeld gebracht. Tevens wordt bekeken welke oplossingen binnen het project gebiedsontwikkeling Harmonieplein financieel haalbaar zijn. Als de kosten voor de realisatie van een parkeeroplossing gedekt kunnen worden, zal dit in de verdere planvorming opgenomen kunnen worden.

Naar verwachting kan in februari 2017 de volgende raadscommissie over de gebiedsontwikkeling plaatsvinden.

De inloopmomenten over het stedenbouwkundig plan Harmonieplein zijn afgelopen vrijdag en zaterdag 11 en 12 november 2016 druk bezocht.

Op het plan werd positief gereageerd. Wel hebben direct omwonenden vragen die vanuit individueel belang begrijpelijk zijn; heb ik straks nog wel het uitzicht zoals ik dat nu heb? En zijn alle consequenties wel duidelijk over het (her-)openen van de Gaslaan? En zijn er straks wel voldoende parkeerplaatsen zodat ik mijn auto kwijt kan? Wij begrijpen deze zorgen en zullen bij de verdere voorbereiding en uitwerking hier uiteraard uitgebreid op terugkomen. Eerst zal besluitvorming over dit Stedenbouwkundig plan door de raad moeten plaatsvinden.

Maandag 14 november kreeg de klankbordgroep een uitgebreide toelichting en konden vragen gesteld worden. Bij de rondvraag maakten meerdere klankbordgroepleden complimenten voor het proces en het plan voor het Harmonieplein.

De volgende stap is de vergadering van de raadscommissie Fysiek Domein op 7 december aanstaande (en niet 6 december zoals eerder de planning was). Aansluitend kan op 20 december het stedenbouwkundig plan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Het stedenbouwkundig plan harmonieplein geeft de kaders waarmee ontwikkelaars, architecten en bouwers aan de slag kunnen om een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-Dorp, met levendige functies en waar diverse activiteiten samenkomen, gerealiseerd kan worden.

Wethouder Franko Živković-Laurenta geeft in onderstaande film een toelichting op de gebiedsontwikkeling Harmonieplein en u kunt het stedenbouwkundig plan hieronder downloaden.

Met de herontwikkeling van het Harmonieplein realiseren we een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-Dorp waar activiteiten plaatsvinden en maatschappelijke functies samenkomen. Het plan is op interactieve wijze met inwoners en andere belanghebbenden opgesteld. Het plan omvat diverse functies zoals: woningen, scholen, maatschappelijke voorzieningen, voldoende parkeerplaatsen en een goede afwikkeling van het verkeersaanbod.

Voordat we het stedenbouwkundig plan aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen, kan iedereen tijdens één van de inloopmomenten in de bibliotheek op het Harmonieplein een uitgebreide toelichting op het plan krijgen.

De volgende inloopmomenten staan ingepland in de bibliotheek in Maarssen-dorp.

  • 11 november 12 – 15 uur en
  • 12 november 10 – 13 uur

Het college van burgemeester en wethouders wil het Harmonieplein ontwikkelen. In eerdere inloopmomenten is breed opgehaald wat inwoners en belanghebbenden voor wensen en aandachtspunten zien. Deze zijn verwerkt tot stedenbouwkundige uitgangspunten voor de stedenbouwkundig ontwerper. Dit heeft geleid tot verschillende scenario's die voor de zomer wederom in inloopmomenten zijn gedeeld. Op basis hiervan is een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dat is nu gereed, en tijdens de inloopmomenten kan iedereen dit inzien. We zijn benieuwd wat iedereen hiervan vindt. De raad moet uiteindelijk een besluit nemen over dit stedenbouwkundig plan. Die staat gepland in december. Het stedenbouwkundig plan wordt voor de inloopmomenten op dit blog gedeeld.

Stedenbouwkundig plan bijna klaar
Het  stedenbouwkundig plan voor het Harmonieplan is bijna definitief. We zijn nu bezig om alle vragen en opmerkingen die tijdens de communicatieronde zijn binnengekomen te verwerken, plus een aantal opmerkingen die van de Welstandscommissie zijn gekomen en van de ontwikkelaar van ’t Zand. Als dat klaar is, wordt het eindvoorstel aan u voorgelegd. Er worden dan twee inloopbijeenkomsten georganiseerd, waarop u een toelichting kunt krijgen. De inloopbijeenkomsten zijn naar verwachting half november 2016. Na de inloopbijeenkomsten wordt het  stedenbouwkundig plan voorgelegd  aan het college van burgemeester en wethouders en aan de Raadscomissie fysiek domein. Als zij akkoord gaan, gaat het plan naar de gemeenteraad. Die moet een besluit erover nemen.

Gemeente Stichtse Vecht opnieuw in gesprek met ontwikkelaar van ‘t Zand
De projectgroep van gemeente Stichtse Vecht is opnieuw in gesprek met de ontwikkelaar van ’t Zand. Die heeft besloten om een nieuw plan te maken dat past binnen de gebiedsontwikkeling van het Harmonieplein.

Enkele maanden geleden had het college besloten om de samenwerking met de ontwikkelaar van ’t Zand op te schorten. Zijn wensen  en de mogelijkheden die wij als gemeente zagen, liepen toen te ver uit elkaar. We zijn blij dat er nu opnieuw constructief overleg is.

Schoolaccommodatie Bolenstein
Afgelopen periode is samengewerkt aan het functioneel programma van eisen voor de nieuwbouw van schoolaccommodatie Bolenstein. Hierin wordt vastgelegd voor welke activiteiten het nieuwe pand geschikt moet zijn. Dit functionele programma is inmiddels in  concept gereed. Er wordt nu gewerkt aan het vastleggen van de bouwkundige en technische eisen waar het pand aan moet voldoen (het zogeheten ‘technisch programma van eisen’).  Samen vormen  het functioneel en het technisch programma van eisen de basis voor de nieuwbouw van het multifunctionele gebouw. Het is de bedoeling dat er scholen, een kinderopvang en een gymzaal in komen.

Veel geïnteresseerden voor ruimte op het nieuwe Harmonieplein
Veel mensen hebben al aangegeven  geïnteresseerd te zijn in de woningen en  appartementen die aangegeven zijn  in de stedenbouwkundige scenario’s. Er zijn ook veel ondernemers en aanbieders van diensten die belangstelling voor de ‘functionele ruimtes’ die onderdeel zijn van het plan.

Er zijn gesprekken geweest met de horecaondernemers en kapsalon die nu op het Harmonieplein gevestigd zijn. Met hen is afgesproken dat we in de volgende fase gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om op het plein een strook in te richten met horeca e.d. om het plein levendig te maken. De huidige horecagelegenheden zouden dan worden verplaatst. Naast de horecaondernemers hebben ook een huisarts en een tandarts laten weten mogelijk geïnteresseerd te zijn in ruimte. De bibliotheek blijft sowieso op het Harmonieplein.

Initiatieven rondom het plangebied
Het feit dat het Harmonieplein nu wordt aangepakt inspireert ook andere partijen rondom het plangebied. Zo wordt het kantoorgebouw tegenover de oude brandweerkazerne omgevormd tot koopappartementen die voornamelijk in de sociale sector liggen. (Wilt u meer weten, zie dan www.hartje-maarssen.nl) Ook worden er appartementen gemaakt in de leegstaande kantoorverdieping tegenover bakkerij Olink, en ligt er een plan om appartementen te bouwen op de plek van de oude brandweerkazerne. Daarnaast onderzoekt Open Hof de mogelijkheden voor hun kerkzaal, en is de Muziekschool aan het onderzoeken of het mogelijk is om de huidige gymzaal om te vormen tot een intiem theater.

Pagina 6 van 10