Alle berichten (57)

donderdag, 24 augustus 2017

Ontwikkeling kavel Oude Brandweerkazerne

De ontwikkeling van het kavel van de Oude Brandweerkazerne vormt weliswaar geen onderdeel van de gebiedsontwikkeling, maar het grenst er wel direct aan en daarom hierover een kort bericht.

We zijn momenteel intensief met de ontwikkelaar in gesprek om te komen tot een gedragen voorontwerp, dat past binnen de eisen van de welstand en dat past bij het stedenbouwkundige kader van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein. De ontwikkelaar heeft nog geen omgevingsvergunning ingediend, maar is wel voornemens om dat snel te gaan doen.

Verder hebben we de ontwikkelaar geattendeerd op de snelle groei van het onkruid op zijn terrein.

dinsdag, 01 augustus 2017

Zomerupdate

Bestemmingsplanprocedure
De klankbordgroep heeft op 27 juni 2017 met elkaar een eerste overleg gehad over de nota van uitgangspunten voor het (ontwerp)bestemmingsplan.

De opmerkingen zijn waar mogelijk verwerkt en worden op 21 augustus 2017 zal tijdens het tweede overleg met de klankbordgroep besproken worden.

De komende tijd wordt er nog een aanvullend flora en fauna onderzoek gedaan. In dit onderzoek brengen we de planten en dieren, zoals vleermuizen en zwaluwen, in het gebied in kaart.

Na de bijeenkomst van 21 augustus zal het besluitvormingsproces er in grove lijnen als volgt uitzien. We streven erna dat het college van burgemeester en wethouder het plan in september vaststelt. Dan ligt het plan van van 22 september t/m 3 november ter inzage en is iedereen in de gelegenheid om het plan te bekijken, en indien gewenst een zienswijze in te dienen. Vervolgens zullen deze zienswijzen beoordeeld worden en wordt het (ontwerp)bestemmingsplan indien nodig aangepast. Het College van burgemeester en wethouder zal het gewijzigde plan vervolgens aan de raad voorleggen om definitief vast te stellen. Uiteraard is de wettelijke beroepsprocedure mogelijk voor diegenen die eerder bezwaar hadden ingediend.

Besluit college over ontwerp 12-09-2017
Ter inzage ontwerp 6 weken voor zienswijzen 22-09-2017 t/m 03-11-2017
Besluit college zienswijzen en (gewijzigd) ontwerp 12-12-2017
Vaststelling raad Januari/februari Januari/februari 2018
In werking treden bestemmingsplan April 2018

Overeenkomst met Explorius
Nadat het stedenbouwkundig plan in maart werd vastgesteld heeft Explorius haar afspraken met de eigenaar van ’t Zand en de eigenaar van het gebouw Gaslaan14-18 verder uitgewerkt en is tot overeenstemming met de eigenaren gekomen.

Ook wordt uitgezocht of het mogelijk is om de woningen en appartementen in het Zuidelijk blok als 0 op de meter te realiseren (dit betekent dat alle woningen zelf voorzienend zijn qua energie). Dat ligt in de lijn met de ambities van zowel Explorius als gemeente Stichtse Vecht.

Daarnaast wordt de overeenkomst tussen de gemeente en Explorius opgesteld. Wanneer dat is afgerond, zal deze worden vastgesteld door het college, waarna ondertekening volgt.

Fijne vakantie
Voor diegenen die met zomervakantie gaan; een fijne vakantie!

dinsdag, 20 juni 2017

Midzomerbijeenkomst 2017

Na het succes van vorig jaar organiseert gemeente Stichtse Vecht op donderdag 29 juni 2017 opnieuw de Midzomerbijeenkomst, in park Goudestein in Maarssen, van 17.30 - 20.30 uur.

Graag informeren wij u dat wij met het project Harmonieplein ook aanwezig zullen zijn. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar, maar wel kunt u in gesprek met het bestuur over een duurzaam, groener, gezonder en slimmer Stichtse Vecht en haar projecten.

Flyer Midzomerbijeenkomst

De ruimtelijke procedures van het Kindcentrum 0-12 jaar, het Zuidblok en het Noordblok zijn gestart. Er is een bureau geselecteerd die voor ons de bestemmingsplannen gaat maken. We maken één integrale toelichting en drie deelbestemmingsplannen, namelijk; 1. Kindcentrum 0-12 jaar; 2. Zuidblok; 3. Noordblok.

Er worden daarom ook 3 bestemmingsplanprocedures doorlopen. We hebben daarvoor gekozen zodat de drie onderdelen elkaar niet kunnen vertragen. Als belanghebbenden bezwaar maken tegen de invulling van het Noordblok dan levert dat automatisch vertraging om voor de andere twee. Vandaar dus 3 deelbestemmingsplannen en 3 onafhankelijke procedures. We streven er wel naar om alle drie de deelplannen tegelijk ter inzage te leggen.

Omdat we in 2016 vooruitgewerkt hebben en het plan bijna unaniem door de raad is gekomen, willen wij, maar ook de scholen de snelheid erin houden. Hoe sneller het bestemmingsplan klaar is, hoe sneller de schoolgebouwen vervangen kunnen worden. Daar komt bij dat we al veel tijd hebben gestoken in het participatietraject met direct omwonenden en belanghebbenden.

Dit betekent dat we geen voorontwerp bestemmingsplannen maken maar gelijk met de ontwerpbestemmingsplannen aan de slag gaan. De concept ontwerpbestemmingsplannen worden eerst besproken met de klankbordgroep en de vaste overlegpartners zoals de provincie en het waterschap. Vervolgens zal het college haar mening over de ontwerpbestemmingsplannen geven. Daarna worden de ontwerp-bestemmingsplannen 6 weken ter inzage gelegd en wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een zienswijze (bezwaar) kenbaar te maken aan gemeenteraad. Deze worden indien mogelijk verwerkt en wederom besproken met de klankbordgroep. Aansluitend zal het college de stukken aan de raad sturen om de bestemmingsplannen vast te stellen. Na de vaststelling begint de beroepsprocedure van zes weken bij de Raad van State. Als deze termijn van zes weken voorbij is hebben de bestemmingsplannen rechtskracht en kan de eigenaar een omgevingsvergunning aanvragen om de bouw te realiseren. We schatten in dat zonder tegenslag, dit traject begin 2018 is afgerond.

Zoals al eerder aangegeven kan het gebeuren dat het ene deelbestemmingsplan de procedure sneller doorloopt dan het andere deelbestemmingsplan maar we streven ernaar het tegelijk te doen.

Samenvatting van het raadsbesluit over het stedenbouwkundig plan Harmonieplein.

7 februari 2017 was het vervolg van de raadscommissiebespreking over het plan Harmonieplein en sprak de raadscommissie zich bijna unaniem uit vóór het plan. Het plan kan nu door naar de gemeenteraad op 7 maart 2017.

Na een positief besluit in de gemeenteraad worden de onderdelen zuidelijk blok, Kindcentrum en noordelijk blok in ontwikkeling gebracht.Zo laat de ontwikkelaar van het zuidelijk blok het plan door zijn architect uitwerken.

De aanbesteding van het Kindcentrum 0-12 jaar is vorige week opgestart en volgens planning kan de opdracht voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van het gebouw in november 2017 worden gegund aan de beste inschrijver.

Voor de inrichting van de openbare ruimte wordt een maaiveldontwerp uitgewerkt. Zodra dit in concept gereed is, zal een communicatieronde volgen en vragen we ook naar uw reactie. Vragen en opmerkingen zullen -voor zover mogelijk- worden verwerkt.

U wordt van de vorderingen via dit blog op de hoogte gehouden zoals u dat van ons gewend bent.

Uw bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 7 maart in 4 in 1 Theater, Schepersweg 6A, Breukelen. Wilt u de raadsvergadering liever luisteren, dan kan dat via stichtsevecht.raadsinformatie.nl/live.

Pagina 5 van 10