vrijdag, 06 december 2019

Stand van zaken bestemmingsplannen

Voor de zomer heeft u kunnen lezen over de zienswijzen die zijn ingediend op de bestemmingsplannen Kindcentrum en Zuidblok. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er in de zomerperiode verschillende aanvullende onderzoeken uitgevoerd.

De meeste aanvullende onderzoeken zijn afgerond. Op 28 oktober is de klankbordgroep geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken. De gemeenteraad is op 5 november jl. bijgepraat. De presentatie die op beide avonden is gegeven, kunt u hier downloaden.

Stikstof
De uitspraak van de Raad van State over stikstof is ook van belang voor onze gemeente. Op dit moment wordt onderzocht welke invloed de gebiedsontwikkeling Harmonieplein heeft op de nabij gelegen Natura2000 gebieden. Wij verwachten dat dit onderzoek begin januari 2020 wordt afgerond. Op grond van de uitslag kunnen wij bepalen of voor dit project speciale maatregelen getroffen moeten worden.

Planning
Het verloop van de planning is afhankelijk van de uitslag van het bovengenoemde onderzoek en de mogelijk te nemen maatregelen. Voor dit moment gaan wij er vanuit dat we de bestemmingsplannen in het eerste kwartaal van 2020 kunnen aanbieden voor de vaststelling door de gemeenteraad.