vrijdag, 12 juli 2019

Voortgang ontwikkelingen Harmonieplein in Maarssen-Dorp

Voorlopig ontwerp Zuidblok pleinzijde Voorlopig ontwerp Zuidblok pleinzijde

Op 7 maart 2017 heeft de gemeenteraad, na een uitgebreid participatief traject, ingestemd met het stedenbouwkundig plan “Harmonieplein”. Een deel van dit stedenbouwkundig plan is uitgewerkt in twee ontwerpbestemmingsplannen “Kindcentrum” en “Zuidblok” die ter inzage hebben gelegen. Aan het derde ontwerpbestemmingsplan “Noordblok” wordt nog gewerkt. Tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbestemmingsplannen is iedereen in de gelegenheid gesteld met een zienswijze te reageren. De zienswijzen die zijn ingediend zijn overwegend van direct omwonenden.

We beseffen dat door deze gebiedsontwikkeling de directe omgeving voor inwoners ingrijpend verandert en niet alle inwoners zich kunnen vinden in deze ontwikkeling. De belangrijkste punten van zorg zijn, parkeren van auto’s en fietsen en een veilige verkeersafwikkeling, bouwhoogte in relatie tot uitzicht, privacy en bezonning, geluidbelasting van het nieuwe schoolplein en bouwwerkzaamheden in relatie tot bestaande bebouwing en bereikbaarheid van ondernemers.

Als gemeente zijn we van mening dat de ontwikkeling een ruimtelijke verbetering oplevert niet alleen nu, maar vooral voor de toekomst. De nieuwe inrichting in combinatie met extra woningen en moderne toekomstbestendige huisvesting voor onderwijs, kinderdagopvang en bibliotheek, zijn zeer gewenst. De bestaande bebouwing is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen en wensen van nu. Daarnaast is de behoefte aan nieuwe woningen groot. Dat neemt niet weg dat een dergelijke ingreep in het centrum van het dorp op sommige punten ook nadelige effecten heeft. Voor de opstelling van het stedenbouwkundig plan en de ontwerpbestemmingsplannen zijn daarom onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken maken duidelijk of er met deze ontwikkeling sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Op basis van de zienswijzen en de meest recente versie van de bouwplannen voor het Kindcentrum en Zuidblok worden een aantal onderzoeken tegen het licht gehouden.

Planning
De komende maanden worden gebruikt om de onderzoeken waar nodig aan te vullen en de zienswijzen te beantwoorden. Sommige onderzoeken (nieuwe parkeerdrukmeting) kunnen pas na de zomervakantie (september) worden uitgevoerd. Daarom wordt de termijn van 12 weken tussen de ter inzage legging van de bestemmingsplannen en de vaststelling ervan niet gehaald. Bewoners die een zienswijze hebben ingediend zijn hierover al geïnformeerd.

01 Frontaal Kindcentrum webVoorlopig ontwerp Kindcentrum pleinzijde

 

Doel van deze ontwikkeling
Het is de bedoeling om het Harmonieplein te ontwikkelen tot een aantrekkelijke plek met verschillende functies. De bestaande functies waaronder de twee basisscholen, BSO, kinderdagopvang, peuterspeelzaal en de bibliotheek krijgen nieuwe gebouwen binnen het gebied. Ook komen er nieuwe woningen en lichte horeca zoals daghoreca of een restaurant. De nieuwe gebouwen vormen het kader rond een aantrekkelijk dorpsplein met speelvoorzieningen en waar leuke activiteiten kunnen worden georganiseerd zoals een (week)markt. Op deze manier krijgt dit deel van het dorp, dat grenst aan het beschermd dorpsgezicht, een gewenste kwaliteitsimpuls.