woensdag, 10 april 2019

College stemt in met ontwerp bestemmingsplannen Kindcentrum en Zuidblok

In maart 2018 informeerde wij u over de voortgang van de bestemmingsplannen van het Harmonieplein. Toen was de verwachting dat de bestemmingsplannen kort na de verkiezingen naar het college zouden kunnen. Helaas was deze planning te optimistisch. De onderzoeken die voor de bestemmingsplannen uitgevoerd moesten worden, hadden meer tijd nodig dan verwacht.

De onderzoeken zijn beoordeeld door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Daarnaast is het aantal kinderen dat op het Integraal Kind Centrum (IKC) komt, geactualiseerd. Op basis van de conclusies van de ODRU en de nieuwe cijfers voor het IKC waren aanpassingen aan het geluidsonderzoek noodzakelijk. Inmiddels zijn alle onderzoeken afgerond en zijn de bestemmingsplannen gereed.

Op 9 april 2019 heeft het college ingestemd met de ontwerpbestemmingsplannen van het Kindcentrum en het Zuidblok en ze vrijgegeven voor inspraak.

Bestemmingsplannen in procedure
Het stedenbouwkundig plan is uitgewerkt naar drie ontwerpbestemmingsplannen. Er is gekozen voor drie losse bestemmingsplannen omdat de ontwikkeling gefaseerd wordt uitgevoerd. Door voor losse plannen te kiezen zal het ene plan het andere qua tijdspad niet onnodig ophouden.
Het gaat om de volgende bestemmingsplannen:

  1. Kindcentrum 0-12 jaar Harmonieplein
  2. Zuidblok Harmonieplein
  3. Noordblok Harmonieplein

De ontwerpbestemmingsplannen Kindcentrum en Zuidblok zijn nu klaar om de wettelijke vaststellingsprocedure te doorlopen. Het college heeft ze op 9 april vrij gegeven voor inspraak. In de planning gaan we er vanuit dat de stukken eind april 6 weken ter inzage worden gelegd voor zienswijzen. De vaststelling door de gemeenteraad is naar verwachting in oktober. Het (concept)ontwerpbestemmingsplan voor het Noorblok moet nog opgesteld worden. De wettelijke procedure voor dit plan start naar verwachting in 2020.

Inspraakmogelijkheid
Tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbestemmingsplannen wordt een informatieavond georganiseerd waarbij alle geïnteresseerden kennis kunnen nemen van en reageren op de plannen. Voor de verdere communicatie wordt, naast de gebruikelijke wettelijk verplichte communicatiemomenten, gebruik gemaakt van social media (gemeentelijke facebookpagina) en het voor dit project geïntroduceerde blog www.harmonieplein.info. De ter inzage legging van de ontwerpbestemmingsplannen wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd via www.overheid.nl en de Staatscourant.