• Start

Alle berichten (52)

Stedenbouwkundig plan bijna klaar
Het  stedenbouwkundig plan voor het Harmonieplan is bijna definitief. We zijn nu bezig om alle vragen en opmerkingen die tijdens de communicatieronde zijn binnengekomen te verwerken, plus een aantal opmerkingen die van de Welstandscommissie zijn gekomen en van de ontwikkelaar van ’t Zand. Als dat klaar is, wordt het eindvoorstel aan u voorgelegd. Er worden dan twee inloopbijeenkomsten georganiseerd, waarop u een toelichting kunt krijgen. De inloopbijeenkomsten zijn naar verwachting half november 2016. Na de inloopbijeenkomsten wordt het  stedenbouwkundig plan voorgelegd  aan het college van burgemeester en wethouders en aan de Raadscomissie fysiek domein. Als zij akkoord gaan, gaat het plan naar de gemeenteraad. Die moet een besluit erover nemen.

Gemeente Stichtse Vecht opnieuw in gesprek met ontwikkelaar van ‘t Zand
De projectgroep van gemeente Stichtse Vecht is opnieuw in gesprek met de ontwikkelaar van ’t Zand. Die heeft besloten om een nieuw plan te maken dat past binnen de gebiedsontwikkeling van het Harmonieplein.

Enkele maanden geleden had het college besloten om de samenwerking met de ontwikkelaar van ’t Zand op te schorten. Zijn wensen  en de mogelijkheden die wij als gemeente zagen, liepen toen te ver uit elkaar. We zijn blij dat er nu opnieuw constructief overleg is.

Schoolaccommodatie Bolenstein
Afgelopen periode is samengewerkt aan het functioneel programma van eisen voor de nieuwbouw van schoolaccommodatie Bolenstein. Hierin wordt vastgelegd voor welke activiteiten het nieuwe pand geschikt moet zijn. Dit functionele programma is inmiddels in  concept gereed. Er wordt nu gewerkt aan het vastleggen van de bouwkundige en technische eisen waar het pand aan moet voldoen (het zogeheten ‘technisch programma van eisen’).  Samen vormen  het functioneel en het technisch programma van eisen de basis voor de nieuwbouw van het multifunctionele gebouw. Het is de bedoeling dat er scholen, een kinderopvang en een gymzaal in komen.

Veel geïnteresseerden voor ruimte op het nieuwe Harmonieplein
Veel mensen hebben al aangegeven  geïnteresseerd te zijn in de woningen en  appartementen die aangegeven zijn  in de stedenbouwkundige scenario’s. Er zijn ook veel ondernemers en aanbieders van diensten die belangstelling voor de ‘functionele ruimtes’ die onderdeel zijn van het plan.

Er zijn gesprekken geweest met de horecaondernemers en kapsalon die nu op het Harmonieplein gevestigd zijn. Met hen is afgesproken dat we in de volgende fase gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om op het plein een strook in te richten met horeca e.d. om het plein levendig te maken. De huidige horecagelegenheden zouden dan worden verplaatst. Naast de horecaondernemers hebben ook een huisarts en een tandarts laten weten mogelijk geïnteresseerd te zijn in ruimte. De bibliotheek blijft sowieso op het Harmonieplein.

Initiatieven rondom het plangebied
Het feit dat het Harmonieplein nu wordt aangepakt inspireert ook andere partijen rondom het plangebied. Zo wordt het kantoorgebouw tegenover de oude brandweerkazerne omgevormd tot koopappartementen die voornamelijk in de sociale sector liggen. (Wilt u meer weten, zie dan www.hartje-maarssen.nl) Ook worden er appartementen gemaakt in de leegstaande kantoorverdieping tegenover bakkerij Olink, en ligt er een plan om appartementen te bouwen op de plek van de oude brandweerkazerne. Daarnaast onderzoekt Open Hof de mogelijkheden voor hun kerkzaal, en is de Muziekschool aan het onderzoeken of het mogelijk is om de huidige gymzaal om te vormen tot een intiem theater.

dinsdag, 05 juli 2016

Ruimtelijke onderzoeken

Deze week worden enkele ruimtelijke onderzoeken in het plangebied uitgevoerd. Het gaat om een verkennend bodem- en een archeologisch onderzoek. U zult hier weinig van merken, behalve dat er af en toe een uitvoerder met een boor in de bodem roert. Ook zal een flora en fauna onderzoek worden gedaan. Hierbij wordt onderzocht of er beschermde dier- en plantsoorten aanwezig zijn. Dit is een visuele opname. Een ecoloog loopt daarbij door het openbare gebied en inventariseert of er sprake is van beschermde soorten. Daarnaast vindt nog een akoestisch onderzoek plaats naar de geluidshinder van het verkeer en de toekomstige aantrekkende verkeerswerking. De data waarop het veldonderzoek plaatsvindt zijn 6, 7 en 11 juli.

Gemeente Stichtse Vecht ziet geen ruimte meer om verder te praten met Explorius, omdat de wensen van de ontwikkelaar van 't Zand en de gemeente te ver uit elkaar liggen. De gesprekken met ontwikkelaar Explorius die een koopoptie op 't Zand heeft, worden daarom gestopt. Daartoe hebben Burgemeester en wethouders deze week besloten. Explorius is hierover per brief geïnformeerd.

In de laatste communicatieronde heeft de eigenaar/ontwikkelaar van 't Zand een eigen plan voor het Zuidblok gemaakt. Dit plan past niet bij het dorpse karakter van Maarssen-Dorp oa qua volume en hoogte. Als gevolg van dit plan zou de bezonning op het nieuwe Harmonieplein zoals opgenomen in het concept stedenbouwkundig plan op cruciale momenten slecht worden.
Vervolgens is met Explorius afgesproken om het concept stedenbouwkundig plan gezamenlijk op onderdelen te optimaliseren en een gebiedsexploitatie met inbrengwaarden op te stellen. Met daarbij het voorbehoud om dit voornemen juridisch te toetsen. Dit laatste is door onze huisadvocaat gedaan.

De huisadvocaat constateert een aantal risico's en consequenties die deze gezamenlijke gebiedsexploitatie met zich meebrengt. Samenwerking biedt Explorius een dusdanig voordeel voor hen dat deze als ongewenst voor de gemeente moet worden beschouwd, omdat de aanbesteding hierdoor rechtstreeks wordt beïnvloed. Dit werkt rechtstreeks door in de ruimte die de gemeente heeft om de aanbesteding op de voor haar gunstigste wijze te organiseren.

Tegenover de risico's staan geen voordelen voor de gemeente, omdat een gebiedsexploitatie met inbrengwaarden naar verwachting een negatief saldo heeft waar geen resultaat te verdelen is. Dit neemt niet weg dat gemeente Stichtse Vecht Explorius nogmaals de gelegenheid wil bieden de mogelijkheden zoals op dit moment vastgelegd in het concept stedenbouwkundig plan op onderdelen te optimaliseren. De mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt.

Het stedenbouwkundig plan wordt in augustus aan het college van B&W voorgelegd, waarna het in de raadscommissie kan worden besproken en in de gemeenteraad worden vastgesteld.

Aanbieders van ruimte en culturele en sociale instellingen hebben zich tijdens een excursie georiënteerd op en rondom het Harmonieplein. De excursie was een van de vervolgacties die voortgekomen is uit de inventarisatie van ruimte voor culturele en sociale instellingen op en rondom het Harmonieplein.

Vanuit de Open Hof ging een groep van circa 25 personen te voet langs Open Hof, Heilig Hart Kerk, 't Honk, Trefpunt, Snavelenburg, Muziekschool en de bibliotheek. Er was volop gelegenheid om onderling kennis te maken. Het resultaat was een succesvolle avond. Een reactie was 'Ik heb een nieuw stuk Maarssen-Dorp leren kennen!'

Daarnaast is een 'koude' inventarisatie gedaan van alle beschikbare ruimtes die op een kaartje op www.maarssenopdekaart.nl in te zien zijn. Het idee is geopperd om dit kaartje verder uit te bouwen tot een makelpunt waar tijdelijke vraag van de culturele en sociale instellingen en tijdelijk aanbod van ruimte samenkomt. Het idee voor een makelpunt wordt verder uitgewerkt.

Het stedenbouwkundig plan is in concept gereed. In dit plan zijn alle vragen en opmerkingen uit de laatste communicatieronde (voor zover mogelijk en wenselijk) verwerkt.

Zodra ook de financiële doorrekening is afgerond en deze voldoende draagvlak heeft, wordt een datum voor een inloopmoment voor alle geïnteresseerden via dit blog bekend gemaakt.

Afgelopen maanden zijn de stedenbouwkundige scenario's gepresenteerd aan en besproken met de eigenaren, de raadscommissie fysiek domein, de stuurgroep scholenbouw, de klankbordgroep en alle andere betrokkenen. De vragen en opmerkingen die daarbij zijn opgehaald, zijn in één document verzameld. Tevens is een brief van VVE Bolensteinse Poort ontvangen.

De komende tijd worden alle vragen en opmerkingen verwerkt in één of twee aanvullende stedenbouwkundige scenario's met een uitgebreide onderbouwing van het aantal parkeerplaatsen. Daarnaast komt er een pleinstudie met verschillende varianten voor de invulling van een levendige plint met onder andere horeca met terrassen op het zuiden. Tevens komen er varianten voor het volume en de entree's van de scholenbouw. Het laden en lossen van supermarkt wordt onderzocht, een zonnestudie wordt uitgevoerd, er worden sfeerimpressies gemaakt en het aanvullende of de aanvullende scenario's worden uitgewerkt in maquettevorm. Uit de inventarisatie naar vraag en aanbod van ruimte voor cultuur en welzijn blijkt dat het aanbod groter is dan de vraag, maar dat sprake is van een kwalitatieve disbalans. Heel specifiek is opgehaald dat behoefte bestaat aan een ruimte met een podium en een goede plek voor de bibliotheek.

Het of de aanvullende stedenbouwkundige scenario's worden naar verwachting in juni via dit blog naar buiten gebracht.

Pagina 6 van 9