• Start

Alle berichten (52)

7 februari 2017 was het vervolg van de raadscommissiebespreking over het plan Harmonieplein en sprak de raadscommissie zich bijna unaniem uit vóór het plan. Het plan kan nu door naar de gemeenteraad op 7 maart 2017.

Na een positief besluit in de gemeenteraad worden de onderdelen zuidelijk blok, Kindcentrum en noordelijk blok in ontwikkeling gebracht.Zo laat de ontwikkelaar van het zuidelijk blok het plan door zijn architect uitwerken.

De aanbesteding van het Kindcentrum 0-12 jaar is vorige week opgestart en volgens planning kan de opdracht voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van het gebouw in november 2017 worden gegund aan de beste inschrijver.

Voor de inrichting van de openbare ruimte wordt een maaiveldontwerp uitgewerkt. Zodra dit in concept gereed is, zal een communicatieronde volgen en vragen we ook naar uw reactie. Vragen en opmerkingen zullen -voor zover mogelijk- worden verwerkt.

U wordt van de vorderingen via dit blog op de hoogte gehouden zoals u dat van ons gewend bent.

Uw bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 7 maart in 4 in 1 Theater, Schepersweg 6A, Breukelen. Wilt u de raadsvergadering liever luisteren, dan kan dat via stichtsevecht.raadsinformatie.nl/live.

Als het aan het college van B&W ligt, heeft het heringerichte Harmonieplein in Maarssen-Dorp na realisatie 64 extra parkeerplaatsen. Het totaal komt op 173 parkeerplaatsen in dit gebied. Parkeren aan deze kant van de kern maakt de gemeente daarmee eenvoudiger. Belangstellenden die een nog te realiseren woning in het gebied willen kopen, parkeren op eigen terrein. Ook daar is rekening mee gehouden.

Tijdens de commissievergadering van 7 december 2016, hebben inwoners en een belangenvereniging hun zorgen uitgesproken over de ontwikkeling van het Harmonieplein en de gevolgen voor hun leefomgeving. De zorgen richten zich met name op de verkeerstoename en de daarmee gepaard gaande parkeerdruk. Ook het eventueel openstellen van de Gaslaan voor doorgaand verkeer riep vragen op.

Ondanks dat alle berekeningen klopten en er al rekening was gehouden met 19 extra parkeerplaatsen, heeft het college van B&W besloten om nogmaals naar alternatieven te kijken en dit aan de raad voor te leggen. Na herberekening blijkt het mogelijk om 45 extra parkeerplaatsen te realiseren. In totaal worden nu, naast de huidige parkeerplaatsen, 64 extra plaatsen aangelegd. Het totaal in dit gebied komt na realisatie van het plan uit op 173 parkeerplaatsen. Daarnaast is ook geluisterd naar de wensen van bewoners van de Gaslaan. Na het aanleggen van de extra parkeerplaatsen, blijft de Gaslaan ook gesloten voor doorgaand verkeer.

De plannen worden opnieuw voorgelegd aan de raad. De openbare commissie- en raadsvergadering zijn respectievelijk gepland op 7 februari en 7 maart.

Zie Memo aan gemeenteraad mbt Harmonieplein voor het memo aan de gemeenteraad en onderstaande video voor de zonnestudie die in het memo wordt genoemd.

 In de commissievergadering van 7 december 2017 bleek bij de behandeling van het plan Harmonieplein dat er nog een aantal vragen bij de gemeenteraadsleden leven. Vooral ten aanzien van parkeren in het openbare gebied bleek dat aspecten onvoldoende toegelicht waren. In de planvorming is uitgegaan van de parkeernormen uit het gemeentelijk parkeerbeleid en die aantallen zijn vertaald in parkeren op eigen terrein en parkeren in het openbaar gebied. Dit is ook zo in de plannen verwerkt. Daarnaast worden er 19 extra parkeerplaatsen in het openbare gebied gerealiseerd. Deze informatie sneeuwde totaal onder in de discussie.
De commissie heeft daarom om aanvullende informatie gevraagd.

Op dit moment worden alle mogelijkheden uitgewerkt. De mogelijkheden voor extra parkeerplaatsen in en om het plangebied van de gebiedsontwikkeling en de financiële consequenties worden in beeld gebracht. Tevens wordt bekeken welke oplossingen binnen het project gebiedsontwikkeling Harmonieplein financieel haalbaar zijn. Als de kosten voor de realisatie van een parkeeroplossing gedekt kunnen worden, zal dit in de verdere planvorming opgenomen kunnen worden.

Naar verwachting kan in februari 2017 de volgende raadscommissie over de gebiedsontwikkeling plaatsvinden.

De inloopmomenten over het stedenbouwkundig plan Harmonieplein zijn afgelopen vrijdag en zaterdag 11 en 12 november 2016 druk bezocht.

Op het plan werd positief gereageerd. Wel hebben direct omwonenden vragen die vanuit individueel belang begrijpelijk zijn; heb ik straks nog wel het uitzicht zoals ik dat nu heb? En zijn alle consequenties wel duidelijk over het (her-)openen van de Gaslaan? En zijn er straks wel voldoende parkeerplaatsen zodat ik mijn auto kwijt kan? Wij begrijpen deze zorgen en zullen bij de verdere voorbereiding en uitwerking hier uiteraard uitgebreid op terugkomen. Eerst zal besluitvorming over dit Stedenbouwkundig plan door de raad moeten plaatsvinden.

Maandag 14 november kreeg de klankbordgroep een uitgebreide toelichting en konden vragen gesteld worden. Bij de rondvraag maakten meerdere klankbordgroepleden complimenten voor het proces en het plan voor het Harmonieplein.

De volgende stap is de vergadering van de raadscommissie Fysiek Domein op 7 december aanstaande (en niet 6 december zoals eerder de planning was). Aansluitend kan op 20 december het stedenbouwkundig plan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Het stedenbouwkundig plan harmonieplein geeft de kaders waarmee ontwikkelaars, architecten en bouwers aan de slag kunnen om een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-Dorp, met levendige functies en waar diverse activiteiten samenkomen, gerealiseerd kan worden.

Wethouder Franko Živković-Laurenta geeft in onderstaande film een toelichting op de gebiedsontwikkeling Harmonieplein en u kunt het stedenbouwkundig plan hieronder downloaden.

Met de herontwikkeling van het Harmonieplein realiseren we een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-Dorp waar activiteiten plaatsvinden en maatschappelijke functies samenkomen. Het plan is op interactieve wijze met inwoners en andere belanghebbenden opgesteld. Het plan omvat diverse functies zoals: woningen, scholen, maatschappelijke voorzieningen, voldoende parkeerplaatsen en een goede afwikkeling van het verkeersaanbod.

Voordat we het stedenbouwkundig plan aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen, kan iedereen tijdens één van de inloopmomenten in de bibliotheek op het Harmonieplein een uitgebreide toelichting op het plan krijgen.

De volgende inloopmomenten staan ingepland in de bibliotheek in Maarssen-dorp.

  • 11 november 12 – 15 uur en
  • 12 november 10 – 13 uur

Het college van burgemeester en wethouders wil het Harmonieplein ontwikkelen. In eerdere inloopmomenten is breed opgehaald wat inwoners en belanghebbenden voor wensen en aandachtspunten zien. Deze zijn verwerkt tot stedenbouwkundige uitgangspunten voor de stedenbouwkundig ontwerper. Dit heeft geleid tot verschillende scenario's die voor de zomer wederom in inloopmomenten zijn gedeeld. Op basis hiervan is een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dat is nu gereed, en tijdens de inloopmomenten kan iedereen dit inzien. We zijn benieuwd wat iedereen hiervan vindt. De raad moet uiteindelijk een besluit nemen over dit stedenbouwkundig plan. Die staat gepland in december. Het stedenbouwkundig plan wordt voor de inloopmomenten op dit blog gedeeld.

Pagina 5 van 9