Alle berichten (37)

woensdag, 07 maart 2018

Update bestemmingsplan

Bestemmingsplannen naar het college na de verkiezingen
In een eerder bericht informeerden wij u er al over dat de onderzoeken langer duurden dan verwacht en dat de bestemmingsplannen voor het Zuidblok en het Kindcentrum 0-12 jaar klaar zijn, maar dat we nog de punten op de i aan het zetten zijn.

Afgelopen periode is er overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar Explorius over de ontwikkeling van het Zuidblok van het Harmonieplein in Maarssen-Dorp. De overeenkomst is woensdag 7 maart getekend door de heer Tibben, directeur van Explorius en wethouder Franko Živković.

donderdag, 07 december 2017

Bestemmingsplannen klaar

Wij ontvangen signalen dat het project Harmonieplein niet door zou gaan.
Niets is minder waar. Het ontwikkelen van een project kost tijd. Voor het ontwerpbestemmingsplannen Kindcentrum, Zuidblok en Noordblok moeten we aan veel voorwaarden voldoen. Denk aan de kaarten, de toelichting en de onderbouwing waarvoor onderzoeken gedaan moeten worden. En als het ene onderzoek is afgerond kan het betekenen dat er nog een aanvullend onderzoek nodig is.

Inmiddels is al het voorwerk klaar en zijn we bezig met de tekstuele punten op de i, zodat het ontwerpbestemmingsplan op korte termijn ter inzage gelegd kan worden en we daarna voortvarend te werk kunnen gaan. We koersen nu op begin 2018 om het college een besluit te laten nemen waarna het plan meteen daarna ter inzage wordt gelegd.

Wij laten u via dit blog weten als het plan ter inzage ligt.

donderdag, 05 oktober 2017

Bestemmingsplanprocedure

De gemeente heeft het bestemmingsplan laten uitwerken. De voorbereiding is gestart met het opstellen van een nota van uitgangspunten.
Deze nota is in juli 2017 besproken in de klankbordgroep Harmonieplein. Vervolgens zijn de concept ontwerpbestemmingsplannen voor de drie deelprojecten Zuidblok, Kindcentrum 0-12 jaar en Noordblok gemaakt en op 21 augustus 2017 besproken in de klankbordgroep.
De planning is dat de ontwerpbestemmingsplannen voor het Kindcentrum 0-12 jaar en het Zuidblok in oktober 2017 door het college van de gemeente worden besproken en daarna ter inzage kunnen worden gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan voor het Noordblok verwachten we in december gereed te hebben.

Besluit college over ontwerpbestemmingsplannen Kindcentrum 0-12 jaar en Zuidblok Oktober 2017
Ter inzage ontwerp 6 weken voor zienswijzen Na collegebesluit
Besluit college zienswijzen en (gewijzigd) ontwerp eerste kwartaal 2018
Vaststelling raad tweede kwartaal 2018
In werking treden bestemmingsplan tweede kwartaal 2018
donderdag, 24 augustus 2017

Ontwikkeling kavel Oude Brandweerkazerne

De ontwikkeling van het kavel van de Oude Brandweerkazerne vormt weliswaar geen onderdeel van de gebiedsontwikkeling, maar het grenst er wel direct aan en daarom hierover een kort bericht.

We zijn momenteel intensief met de ontwikkelaar in gesprek om te komen tot een gedragen voorontwerp, dat past binnen de eisen van de welstand en dat past bij het stedenbouwkundige kader van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein. De ontwikkelaar heeft nog geen omgevingsvergunning ingediend, maar is wel voornemens om dat snel te gaan doen.

Verder hebben we de ontwikkelaar geattendeerd op de snelle groei van het onkruid op zijn terrein.

dinsdag, 01 augustus 2017

Zomerupdate

Bestemmingsplanprocedure
De klankbordgroep heeft op 27 juni 2017 met elkaar een eerste overleg gehad over de nota van uitgangspunten voor het (ontwerp)bestemmingsplan.

De opmerkingen zijn waar mogelijk verwerkt en worden op 21 augustus 2017 zal tijdens het tweede overleg met de klankbordgroep besproken worden.

De komende tijd wordt er nog een aanvullend flora en fauna onderzoek gedaan. In dit onderzoek brengen we de planten en dieren, zoals vleermuizen en zwaluwen, in het gebied in kaart.

Na de bijeenkomst van 21 augustus zal het besluitvormingsproces er in grove lijnen als volgt uitzien. We streven erna dat het college van burgemeester en wethouder het plan in september vaststelt. Dan ligt het plan van van 22 september t/m 3 november ter inzage en is iedereen in de gelegenheid om het plan te bekijken, en indien gewenst een zienswijze in te dienen. Vervolgens zullen deze zienswijzen beoordeeld worden en wordt het (ontwerp)bestemmingsplan indien nodig aangepast. Het College van burgemeester en wethouder zal het gewijzigde plan vervolgens aan de raad voorleggen om definitief vast te stellen. Uiteraard is de wettelijke beroepsprocedure mogelijk voor diegenen die eerder bezwaar hadden ingediend.

Besluit college over ontwerp 12-09-2017
Ter inzage ontwerp 6 weken voor zienswijzen 22-09-2017 t/m 03-11-2017
Besluit college zienswijzen en (gewijzigd) ontwerp 12-12-2017
Vaststelling raad Januari/februari Januari/februari 2018
In werking treden bestemmingsplan April 2018

Overeenkomst met Explorius
Nadat het stedenbouwkundig plan in maart werd vastgesteld heeft Explorius haar afspraken met de eigenaar van ’t Zand en de eigenaar van het gebouw Gaslaan14-18 verder uitgewerkt en is tot overeenstemming met de eigenaren gekomen.

Ook wordt uitgezocht of het mogelijk is om de woningen en appartementen in het Zuidelijk blok als 0 op de meter te realiseren (dit betekent dat alle woningen zelf voorzienend zijn qua energie). Dat ligt in de lijn met de ambities van zowel Explorius als gemeente Stichtse Vecht.

Daarnaast wordt de overeenkomst tussen de gemeente en Explorius opgesteld. Wanneer dat is afgerond, zal deze worden vastgesteld door het college, waarna ondertekening volgt.

Fijne vakantie
Voor diegenen die met zomervakantie gaan; een fijne vakantie!

Pagina 1 van 7